Autojuhi ametikoolitus ja autojuhi täiendkoolitus Rolla koolituskeskuses

Autojuhi kutsetunnistus


Pärast autojuhi ametikoolituse või täiendkoolituse kursuse läbimist saab juht ametikoolituse või täiendkoolituse tunnistuse, millega tal tuleb pöörduda Maanteeameti büroosse ning veoautojuht ja bussijuht saab taotleda kutsetunnistust.
(3) Maanteeameti väljastatud veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolituse tunnistusele märgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/126/EÜ nimetatud ühenduse ühtlustatud kood ja tunnistuse kehtivusaeg (näiteks „95. 01.01.2017”). [RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]
 (4) Maanteeameti poolt väljastatud veoautojuhi, bussijuhi  esimese ametikoolituse tunnistuse kehtivusaeg on tulenevalt juhilubade vahetusperioodist vahemikus neli kuni seitse aastat.
[RT I, 10.08.2012, 1 - jõust. 01.09.2012]
Riigi Teataja: Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine

Kutsetunnistuse taotlemisel esitatakse Maanteeametile


Ametikoolituse tunnistuse taotlemisel § 13 lõikes 7 nimetatud eksami sooritanud isik esitab Maanteeametile kutsetunnistuse vormistamiseks:

  1. juhiloa või esmase juhiloa;
  2. isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi, kui esitatakse välisriigis välja antud juhiluba;
  3. mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja mootorsõidukijuhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt Maanteeametile;
  4. andmed või maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta.
Tasub riigilõivu
Veoautojuhi, bussijuhi  ametikoolituse tunnistuse või tunnistuse duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

Veoautojuhi ja bussijuhi kutsetunnistus

Veoautojuhi ja bussijuhi kutsetunnistus esikülg

Veoautojuhi ja bussijuhi kutsetunnistus tagakülg

Viimased uudised